Παιδικό Ραδιόφωνο

Arion Kids

Radio Family 89,5Προσευχές για παιδιά

Πάτερ ημών

Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα Σου,
ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημα Σου
ως εν ουρανό και επί της γής.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών,
και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν
αλλα ρύσαι ημάς απο του πονηρού.
Αμήν.
 
Επόμενη Τελευταία